Potwierdzenie złożenia zamówienia

Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego (zwanego dalej „Sklepem”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest firma MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów, NIP 819-166-88-58, REGON 380506825, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000736418, zwany dalej Sprzedającym/Sprzedawcą lub Sklepem.

§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki zakupów w ramach zamówień indywidualnych realizowanych przez MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów, NIP 819-166-88-58, REGON 380506825, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem: 0000736418, zwany dalej Sprzedającym/Sprzedawcą, strona internetowa: https://modernforms.pl/.

2. Adres Sprzedawcy: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów.

3. E-mail Sprzedawcy: ………………….. Telefon Sprzedawcy: +48 798 873 873, dostępny do poniedziałku do piątku w godz. 7:00-16:00

4. Regulamin został stworzony na podstawie art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.) oraz art. 12 ust 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.). W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

5. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.

6. Do składania zamówień, ich potwierdzania oraz płatności za nie, niezbędne są:

 1. - urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. - aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7. Informacje zamieszczone w serwisach internetowych obsługiwanych przez Sprzedawcę nie stanowią oferty tylko zaproszenie do zawarcia Umowy (art. 71 kodeksu cywilnego, Dz.U.2022.1360).

8. Produkty wykonywane są na indywidualne zamówienie.

9. Złożenie zamówienia nie wymaga zakładania konta. Potwierdzenie zamówienia wymaga każdorazowej akceptacji regulaminu.

10. Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację i opłacenie Zamówienia. Dane osobowe chronione i zabezpieczone są zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

11. Potwierdzenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrany towar, zaś Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.

12. Ceny podane na Formularzu płatności wyrażone są w walucie wybranej przez Klienta (PLN, EUR, GBP, USD) i zawierają podatek VAT.

13. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o czym Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.

§2. Zamówienia Indywidualne

1. Klient sygnalizuje chęć zawarcia umowy poprzez kontakt ze Sprzedawcą drogą: mailową, telefoniczną, listowną, osobistą.

2. Po otrzymaniu informacji o chęci zawarcia umowy Sprzedawca w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych wysyła pocztą elektroniczną wycenę zawierającą:

 1. - wstępną wycenę zamówienia,
 2. - orientacyjny termin realizacji zamówienia.

3. Na podstawie otrzymanej wyceny klient decyduje o podjęciu dalszej współpracy poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub kontakt telefoniczny.

4. Brak odpowiedzi od klienta przez okres …… dni roboczych oznacza anulowanie procesu składania zamówienia, w tym brak gwarancji utrzymania daty realizacji zamówienia.

5. W przypadku zamówień z personalizacją strony ustalają wszelkie warunki dotyczące personalizacji drogą mailową.

6. Po przeprowadzeniu wszystkich ustaleń i konsultacji w kwestii wielkości zamówienia, ceny, rodzaju personalizacji i sposobu wysyłki dla klienta przygotowywany jest formularz potwierdzenia zamówienia zawierający w szczególności:

 1. - wizualizację zamówienia,
 2. - datę realizacji zamówienia,
 3. - dane zamawiającego,
 4. - koszt zamówienia.

7. W przypadku akceptacji zamówienia i braku uwag klient dokonuje zatwierdzenia poprzez zatwierdzenie indywidualnego formularza przesłanego drogą elektroniczną.

8. Indywidualny formularz zawiera bezpośredni link do dokonania płatności on-line za zamówienie.

9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym, decyduje data wpływu środków na rachunek.

10. Z chwilą dokonania przez klienta płatności dochodzi do zawarcia umowy.

11. Faktury są wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej. Dostarczane są na adres mailowy podany przez kupującego lub w formularzu potwierdzenia zamówienia.

12. Sprzedawca nie odpowiada za błędne dane na fakturze, które nie zostały skorygowane przez kupującego przed zatwierdzeniem zamówienia.

13. Potwierdzając i opłacając zamówienie klient wyraża zgodę na wykorzystanie spersonalizowanego projektu graficznego zamówionego produktu w działalności promocyjno-marketingowej przez Modern Forms Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów. Wyrażenie zgody jest tożsame z tym, że projekty graficzne produktów mogą zostać umieszczone na stronie internetowej, w katalogu produktów, wykorzystane w komunikacji marketingowej, w tym w serwisach społecznościowych. Wyrażona zgoda na wykorzystanie projektu jest nieodpłatna i może zostać w każdym momencie wycofana. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką prywatności.

§ 3. Metody dostawy i płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy:

 1. - przesyłka kurierska,
 2. - odbiór osobisty w siedzibie firmy Sprzedawcy zlokalizowanym pod adresem: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów w godzinach 8:00 - 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. a) Karty płatnicze:
  1. - Visa,
  2. - Visa Electron,
  3. - Mastercard,
  4. - MasterCard Electronic,
  5. - Maestro.
 2. b) w formie przelewu on-line z wykorzystaniem systemu dostawcy usług płatniczych PayPal lub PayU (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu potwierdzenia o płatności z Banku),
 3. c) tradycyjny przelew bankowy.

3. Brak zapłaty w uzgodnionym terminie może spowodować przesunięcie terminu realizacji na późniejszy, o czym klient informowany jest na formularzu potwierdzenia zamówienia.

§ 4. Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w której przedmiotem świadczenia jest rzecz spersonalizowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. w przypadku medali i statuetek jako produktów wykonywanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie przysługuje konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

§ 5. Reklamacje i gwarancja

1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje można składać:

 1. - na piśmie na adres MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów,
 2. - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………….
 3. - lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

4. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru, należy dokładnie sfotografować uszkodzony produkt/y, opisać rodzaj uszkodzenia i przesłać zdjęcia wraz z opisem w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@modernforms.eu.

5. Przesyłki zwrotne Produktu do Sprzedawcy dokonywane bez jej wiedzy i zgody nie będą przyjmowane. Przesyłkę zwrotną należy najpierw ustalić pisemnie, poprzez korespondencję email ze Sprzedawcą lub formularz zwrotu. Towar odsyłany do naszej firmy musi być dobrze zabezpieczony. Reklamacje towarów, które w skutek złego zabezpieczenia uległy zniszczeniu podczas transportu będą odrzucane.

6. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

8. Klient realizuje swe uprawnienia wynikające z rękojmi poprzez: naprawienie towaru, wymianę na towar wolny od wad, obniżenie ceny zakupionego towaru, lub odstąpienie od umowy w przypadku, gdy wada jest istotna. Sprzedawca może nie wyrazić zgody na zaproponowany przez kupującego sposób realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli wybór takowy: jest niemożliwy do spełnienia przez Sprzedawcę, lub wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

9. W przypadku gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść będą przekazane Klientowi wraz z Zamówieniem.

10. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres: MODERN FORMS Sp. z o.o., Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów

11. Jedyną podstawą do reklamacji uszkodzonego w transporcie towaru jest jego sprawdzenie w obecności kuriera przy odbiorze przesyłki, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia DOKŁADNE wypełnienie protokołu zgłoszenia szkody.

12. W przypadku wysyłki do paczkomatu InPost przesyłkę należy sprawdzić przy odbiorze przy paczkomacie i od razu wypełnić formularz reklamacji na ekranie. Jeśli uszkodzenie zostanie stwierdzone później, odbiorca musi wypełnić formularz reklamacyjny w Oddziale Inpost - jest to konieczne do przyjęcia reklamacji.

§ 6. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Szczegółowe informacje o Polityce prywatności znajdują się na stronie internetowej https://modernforms.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. - Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. - Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Logo Funduszy Europejskich Flaga Rzeczpospolitej Polskiej Flaga Unii Europejskiej